Bas Förbund logo

Arbetsplikt

Arbetsplikt

NQBK Arbetsplikt

  • 2.4.a i stadgarna

Skyldigheter

Medlem förbinder sig genom inträdesansökan att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem med bryggplats, utom den som fyllt eller under året fyller 70 år, skall utföra av styrelsen beslutad arbetsplikt och vakttjänstgöring.

Medlem skall ha ansvarsförsäkring som även gäller båt och annat som medlemmen förvarar på klubbens anläggning.

Hur arbetsplikten kan genomföras

Beslut på årsmötet 2015. Utförande av arbetsplikten får organiseras så att NQBK Hamnkapten och styrelse ges full handlingsfrihet att organisera detta arbete utifrån de behov, kompetenskrav och säkerhetsaspekter som föreligger. Arbetet behöver inte organiseras som arbetsdagar med rätt för varje medlem som så önskar att delta. Arbetet organiseras utifrån verkliga behov och enskild medlems möjlighet att delta beslutas av NQBK Hamnfogde och styrelse efter intresseanmälan. Aktuella arbetsuppgifter annonseras på hemsidan nqbk.se och på klubbens anslagstavla. Medlem som ej utfört arbetsplikt debiteras (oförändrat från 2014) 300 kr i förhöjd medlemsavgift. Undantag enligt stadgarna gäller.